نگاهی گذرا به احوال، سوابق و آثار مهدی ماحوزی عضو هیأت علمی دانش­گاه­ها و مراکز علمی کشور

مهدی ماحوزی به شمارة شناسنامة 2040 از تنگستان (شهر اَهرَم)، زادة ۱۳۱۴ فرزند علی، در یک خاندان روحانی برخاسته از تنگستان و دشتستان پرورش یافت.

تحصیلات ابتدایی و دورة اول متوسطه را در تنگستان و دشتستان گذرانید و مقدّمات صرف و نحو را نزد پدر آموخت. سپس برای ادامة تحصیل در دورة دوم متوسّطه و دانش­گاه به تهران عزیمت کرد (از ۱۳۳۳) و دوره­های لیسانس فلسفه و الاهیات و دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانش­گاه تهران بپایان برد تا ۱۳۴۰.

سوابق شغلی: در سال ۱۳۴۱ برای تدریس ادب فارسی و عرفان از سوی وزارت نفت به عنوان عضو هیأت علمی دانش­کدة نفت آبادان پذیرفته آمد و در سال ۱۳۴۸ به وزارت نفت تهران انتقال یافت و مدیریت آموزشی و فرهنگی وزارت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز رهبری کنفرانس­های آموزشی و مدیریت و سرپرستی را تا سال ۱۳۶۲ بر عهده داشت.

در همین سال به درخواست خویش از وزارت نفت بازنشسته شد و به دعوت دانش­گاه تهران به صورت قرارداد رسمی برای تدریس ادب فارسی، نگارش و گزارش نویسی و متون عرفانی بدان مرکز علمی پیوست و هم زمان به دعوت سازمان­های مدیریت کشور، دوره­های فنّ رهبری کنفرانس و ادارة جلسه­های گزارش­نویسی و پرورش مهارت­های سرپرستی را در تهران و شهرستان­ها برگزار می­کرد.

با تأسیس دانش­گاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۵ به دعوت آقای دکتر جاسبی، ضمن حفظ جای­گاه خویش در دانش­گاه تهران به عنوان مدیر استخدام هیأت علمی و سنجش آن دانش­گاه انتخاب شد و توفیق یافت به دلیل آشنایی گسترده با همة دانش­گاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور، حدود ۴۰۰ عضو هیأت علمی برجسته- که به نحوی مورد بی­مهری قرارگرفته بودند- بکار گیرد و جائی تازه در کالبد این مرکز علمی تازه کار دانش­گاهی که برای ادامة حیات خویش، از هر طرف نیز مورد حمله و انتقاد بود، بردمد. در سال ۱۳۷۸ ایشان به دلیل کثرت اشتغال در سازمان مرکزی دانش­گاه آزاد اسلامی و تدریس در واحدهای تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، کرج و رودهن، به خدمت در دانش­گاه تهران پایان داد، تا این­که سرانجام برای تأسیس دوره­های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۷۱ به واحد رودهن انتقال یافت و در خلال ۲۵ سال خدمت مستمرّ در آن واحد و برگزاری چهار همایش تاریخی و بین المللی در بزرگ­داشت مولانا، فردوسی و حافظ در تهران، مشهد، نیشابور و شیراز و هم­کاری با دانش­گاه ارمنستان در زمینة سعدی شناسی و برگزاری حدود ۳۰ همایش ملّی و منطقه­ای، بدین مرکز بزرگ علمی وجهة جهانی بخشید.

ایشان پس از 25 سال خدمت در واحد رودهن و جمعاً 33 سال خدمت در دانش­گاه آزاد اسلامی در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، به دلیل عبور از هفتاد و هشتاد سالگی با سرافرازی تمام تصمیم دانش­گاه را در مدیریّت جدید پس از دکتر جاسبی مبنی بر پایان کار، مغتنم شمرد، لیکن تا امروز، هم­کاری خود را در ادارة دو مجلّة وزین علمی پژوهشی مصوّب وزارتین علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان­های «فرهنگ و ادب» و «ادب حماسی» برای تقویت خدمات آموزشی استادان در جهت ترفیع و دانش­جویان در جهت تسهیل کار آنان در دفاع از رساله­های کارشناسی ارشد و دکتری، با همة مضایق و بی آن که دیناری از دانش­جو و عضو هیأت علمی دریافت شود، با میل و رغبت باطنی ادامه می­دهد.

تألیف­ها، مقاله­ها و سخن­رانی­ها و عضویّت در مجامع علمی و اجتماعی تهران شرح کامل موارد مذکور از حوصلة این نگاه گذرا بیرونست، لیکن به زبان اشاره باید گفت از ایشان آثاری بسیار از تصحیح، تألیف، مقاله به سخن­رانی و شعر فرصت نشر یافته است. برای مثال در کار تصحیح، باید به تصحیح دو جلد تفسیر کشف الاسرار و عُدّه الابرار ابوالفضل رشید الدین میبدی ( جلد ۴ و ۹ ) زیر نظر استاد بی بدیل علی اصغر حکمت استاد دانش­گاه تهران در مجموعة چاپ ۱۰ جلدی نسخه­های خطی و کشف آن در هندوستان اشاره کرد.

از این عضو هیأت علمی تا کنون ۱۴ تألیف، ۳۶ مورد تصحیح هم­راه با مقدّمه و حدود ۲۰۰ مقاله و نوشته در مباحث ادبی، عرفانی، انتقادی و اجتماعی فرصت نشر یافته است و افزون بر آن راه­نمایی، مشاوره و داوری حدود ۲۰۰ پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده داشته است و نیز سخن­رانی­های متعدد در کنگره­ها و مجامع علمی، ادبی و پژوهشی که غالباً بچاپ رسیده است.

از دیگر آثار ایشان شعرها، دل­نوشته­ها و منظومه­هاییست ادبی، عرفانی انتقادی و اجتماعی در حدود ۷۰۰۰ بیت که هر­چند غالباً به مناسبت­های گوناگون در جراید چاپ و در محافل ادبی خوانده شده است، مجموعاً فرصت نشر نیافته­است.

عضویّت در مجامع علمی و اجتماعی تهران( ۶ عضویّت) و هم­کاری نزدیک با دایره المعارف بزرگ اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن ترویج زبان فارسی و دستاوردهای سفر به هند، تاجیکستان، ازبکستان، اروپا، کانادا و امریکا در این شرح احوال کوتاه، شایستة ذکر است.


دکتر مهدی ماحوزی

نگاهی گذرا به احوال، سوابق و آثار مهدی ماحوزی عضو هیأت علمی دانش­گاه­ها و مراکز علمی کشور

مهدی ماحوزی به شمارة شناسنامة 2040 از تنگستان (شهر اَهرَم)، زادة ۱۳۱۴ فرزند علی، در یک خاندان روحانی برخاسته از تنگستان و دشتستان پرورش یافت.

تحصیلات ابتدایی و دورة اول متوسطه را در تنگستان و دشتستان گذرانید و مقدّمات صرف و نحو را نزد پدر آموخت. سپس برای ادامة تحصیل در دورة دوم متوسّطه و دانش­گاه به تهران عزیمت کرد (از ۱۳۳۳) و دوره­های لیسانس فلسفه و الاهیات و دکتری زبان و ادبیات فارسی را در دانش­گاه تهران بپایان برد تا ۱۳۴۰.

سوابق شغلی: در سال ۱۳۴۱ برای تدریس ادب فارسی و عرفان از سوی وزارت نفت به عنوان عضو هیأت علمی دانش­کدة نفت آبادان پذیرفته آمد و در سال ۱۳۴۸ به وزارت نفت تهران انتقال یافت و مدیریت آموزشی و فرهنگی وزارت نفت، گاز و پتروشیمی و نیز رهبری کنفرانس­های آموزشی و مدیریت و سرپرستی را تا سال ۱۳۶۲ بر عهده داشت.

در همین سال به درخواست خویش از وزارت نفت بازنشسته شد و به دعوت دانش­گاه تهران به صورت قرارداد رسمی برای تدریس ادب فارسی، نگارش و گزارش نویسی و متون عرفانی بدان مرکز علمی پیوست و هم زمان به دعوت سازمان­های مدیریت کشور، دوره­های فنّ رهبری کنفرانس و ادارة جلسه­های گزارش­نویسی و پرورش مهارت­های سرپرستی را در تهران و شهرستان­ها برگزار می­کرد.

با تأسیس دانش­گاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۶۵ به دعوت آقای دکتر جاسبی، ضمن حفظ جای­گاه خویش در دانش­گاه تهران به عنوان مدیر استخدام هیأت علمی و سنجش آن دانش­گاه انتخاب شد و توفیق یافت به دلیل آشنایی گسترده با همة دانش­گاه­ها و مراکز آموزش عالی کشور، حدود ۴۰۰ عضو هیأت علمی برجسته- که به نحوی مورد بی­مهری قرارگرفته بودند- بکار گیرد و جائی تازه در کالبد این مرکز علمی تازه کار دانش­گاهی که برای ادامة حیات خویش، از هر طرف نیز مورد حمله و انتقاد بود، بردمد. در سال ۱۳۷۸ ایشان به دلیل کثرت اشتغال در سازمان مرکزی دانش­گاه آزاد اسلامی و تدریس در واحدهای تهران مرکزی، واحد علوم و تحقیقات، کرج و رودهن، به خدمت در دانش­گاه تهران پایان داد، تا این­که سرانجام برای تأسیس دوره­های لیسانس، فوق لیسانس و دکتری زبان و ادبیات فارسی در سال ۱۳۷۱ به واحد رودهن انتقال یافت و در خلال ۲۵ سال خدمت مستمرّ در آن واحد و برگزاری چهار همایش تاریخی و بین المللی در بزرگ­داشت مولانا، فردوسی و حافظ در تهران، مشهد، نیشابور و شیراز و هم­کاری با دانش­گاه ارمنستان در زمینة سعدی شناسی و برگزاری حدود ۳۰ همایش ملّی و منطقه­ای، بدین مرکز بزرگ علمی وجهة جهانی بخشید.

ایشان پس از 25 سال خدمت در واحد رودهن و جمعاً 33 سال خدمت در دانش­گاه آزاد اسلامی در ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۶، به دلیل عبور از هفتاد و هشتاد سالگی با سرافرازی تمام تصمیم دانش­گاه را در مدیریّت جدید پس از دکتر جاسبی مبنی بر پایان کار، مغتنم شمرد، لیکن تا امروز، هم­کاری خود را در ادارة دو مجلّة وزین علمی پژوهشی مصوّب وزارتین علوم و فرهنگ و ارشاد اسلامی با عنوان­های «فرهنگ و ادب» و «ادب حماسی» برای تقویت خدمات آموزشی استادان در جهت ترفیع و دانش­جویان در جهت تسهیل کار آنان در دفاع از رساله­های کارشناسی ارشد و دکتری، با همة مضایق و بی آن که دیناری از دانش­جو و عضو هیأت علمی دریافت شود، با میل و رغبت باطنی ادامه می­دهد.

تألیف­ها، مقاله­ها و سخن­رانی­ها و عضویّت در مجامع علمی و اجتماعی تهران شرح کامل موارد مذکور از حوصلة این نگاه گذرا بیرونست، لیکن به زبان اشاره باید گفت از ایشان آثاری بسیار از تصحیح، تألیف، مقاله به سخن­رانی و شعر فرصت نشر یافته است. برای مثال در کار تصحیح، باید به تصحیح دو جلد تفسیر کشف الاسرار و عُدّه الابرار ابوالفضل رشید الدین میبدی ( جلد ۴ و ۹ ) زیر نظر استاد بی بدیل علی اصغر حکمت استاد دانش­گاه تهران در مجموعة چاپ ۱۰ جلدی نسخه­های خطی و کشف آن در هندوستان اشاره کرد.

از این عضو هیأت علمی تا کنون ۱۴ تألیف، ۳۶ مورد تصحیح هم­راه با مقدّمه و حدود ۲۰۰ مقاله و نوشته در مباحث ادبی، عرفانی، انتقادی و اجتماعی فرصت نشر یافته است و افزون بر آن راه­نمایی، مشاوره و داوری حدود ۲۰۰ پایان نامه در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری بر عهده داشته است و نیز سخن­رانی­های متعدد در کنگره­ها و مجامع علمی، ادبی و پژوهشی که غالباً بچاپ رسیده است.

از دیگر آثار ایشان شعرها، دل­نوشته­ها و منظومه­هاییست ادبی، عرفانی انتقادی و اجتماعی در حدود ۷۰۰۰ بیت که هر­چند غالباً به مناسبت­های گوناگون در جراید چاپ و در محافل ادبی خوانده شده است، مجموعاً فرصت نشر نیافته­است.

عضویّت در مجامع علمی و اجتماعی تهران( ۶ عضویّت) و هم­کاری نزدیک با دایره المعارف بزرگ اسلامی، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، انجمن آثار و مفاخر فرهنگی، انجمن ترویج زبان فارسی و دستاوردهای سفر به هند، تاجیکستان، ازبکستان، اروپا، کانادا و امریکا در این شرح احوال کوتاه، شایستة ذکر است.


دکتر مهدی ماحوزی

اولین دسترسی به سایت

دوشنبه، 5 آبان 1399، 11:09 صبح  (3 سال 270 روز)

آخرین دسترسی به سایت

دوشنبه، 5 آبان 1399، 11:10 صبح  (3 سال 270 روز)

دکتر مهدی's Last Accessed Courses

دپارتمان زبان و ادبیات فارسی
مخزن‌الاسرار و مباحث مهم آن
Published
این درس از ۱۲ مهرماه به مدت یک ماه فعال و قابل مشاهده خواهد بود ثبت نام از خارج کشور و آزاد سازی آی پی کلاس آنلا...

مشخصات فردی

نام

دکتر مهدی

نام خانوادگی

ماحوزی

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

دوشنبه، 5 آبان 1399، 11:09 صبح

آخرین دسترسی به سایت

دوشنبه، 5 آبان 1399، 11:10 صبح