استاد جهانگیر هدایت


استاد جهانگیر هدایت

اولین دسترسی به سایت

شنبه، 4 دی 1400، 3:30 عصر  (2 سال 119 روز)

آخرین دسترسی به سایت

یکشنبه، 5 دی 1400، 5:55 عصر  (2 سال 118 روز)

استاد جهانگیر's Last Accessed Courses

دپارتمان نظریه و نقد ادبی
وبینار پی‌جویی تکنیک‌های ریزوم، چمدان واژه، بینامتنیت و جریان سیال ذهن در رمان‌نویسی با تمرکز بر Amerrycountry | یکشنبه ۵ دی از ساعت ۱۸ تا ۱۹:۳۰
Published
وبینار:پی جویی تکنیک‌های ریزوم، چمدان واژه، بینامتنیت و جریان سیال ذهن در رمان‌نویسی با تمرکز بر Amerrycountryبا ا...

مشخصات فردی

نام

استاد جهانگیر

نام خانوادگی

هدایت

زبان دلخواه

فارسی

اولین دسترسی به سایت

شنبه، 4 دی 1400، 3:30 عصر

آخرین دسترسی به سایت

یکشنبه، 5 دی 1400، 5:55 عصر